Studio z sercem | Studio graficzne & Branding

MENU

Regulamin sklepu Internetowego

1. Sklep internetowy Studio z sercem, dostępny pod adresem internetowym www.studiozsercem.pl/sklep, prowadzony jest przez Karolinę Postawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio z sercem, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8542438240, REGON 521631013.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1. Sklep internetowy Studio z sercem, dostępny pod adresem internetowym www.studiozsercem.pl/sklep, prowadzony jest przez Karolinę Postawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio z sercem, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8542438240, REGON 521631013.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Usługę, Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.

Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego.

Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Usługi lub Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Usług lub Produktów.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera.

Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://studiozsercem.pl/polityka– prywatnosci/.

Produkt – Produkty, Towary i Usługi oferowane w Serwisie, w tym Produkt cyfrowy, Towar i Usługa.

Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin – niniejszy dokument dostępny pod adresem https://studiozsercem.pl/regulamin/;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://studiozsercem.pl/ i na jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.

System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie, w tym w szczególności:

PayU

system płatności BLIK należący do Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00– 718 Warszawa, KRS: 0000493783, NIP: 5213664494.

Towar – rzecz ruchoma dostępna i prezentowana w Serwisie, w tym w szczególności papierowa książka; towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy o prawach konsumenta.

Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
-umowa sprzedaży;
-umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
-umowa o świadczenie usług,
-inna umowa cywilnoprawna.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto, Newsletter.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący. (także jako „Ty” lub komunikaty kierowane w formie bezpośredniej).

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów lub Usług zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

Właściciel Serwisu – Karolina Postawa– prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio z sercem – Karolina Postawa– wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8542438240, która jest właścicielem Serwisu www.studiozsercem.pl

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Kontakt ze sklepem

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@studiozsercem.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605 724 254
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

Wymagania techniczne

Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.

Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;

zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;

w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Usługi elektroniczne

Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:

dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;

korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk, Komentarze, Opinie) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;

założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę, która wymaga posiadania Konta.

Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;

korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk, Komentarze, Opinie) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;

założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta.
Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia.

Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację:
na adres poczty elektronicznej: kontakt@studiozsercem.pl

Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację jest obowiązkowe.

Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości na adres, z którego została wysłana reklamacja, chyba, że składający reklamacje wskaże inaczej.

Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.studiozsercem.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 • Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 • W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu, a następnie w przycisk „Zobacz koszyk”.
 • Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów („Podsumowanie koszyka”).
 • Na tym etapie Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w dokonanym przez siebie Zamówieniu. Po dokonaniu zmian Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 • Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 • W celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”, Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy („Dane płatności”). W ramach tej podstrony Kupujący ma nadal możliwość dodania kuponu rabatowego. Na podstronie Serwisu pojawi się komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij tutaj, aby dodać kod” pojawi się specjalne okienko do dodania kodu kuponu, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 • W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.:

-imię,
-nazwisko,
-adres e– mail,
-telefon,
a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

nazwa firmy (opcjonalnie),
numer NIP (opcjonalnie).

 • Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 • W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 • Na samym dole podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 • W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 • W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu dostawy Towaru, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 14. Regulaminu – Metody i terminy dostawy Towaru.
 • Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:

w przypadku złożenia zamówienia na Towaru – dokonać wyboru sposobu dostawy;
dokonać wyboru sposobu płatności;
zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem(– am) się i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywwatności”, które zawierają aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio – podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
w przypadku złożenia zamówienia na Produkt cyfrowy – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(– a), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia.
Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 • Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po podaniu adresu e– mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e– mail podany przez Kupującego

 

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Przedsprzedaż i akcje promocyjne

Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać:
na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów;
kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób;
stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
kierowaniu spersonalizowanych obniżek.

W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Rabat, o którym mowa w 10.2 Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.

Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Produkty cyfrowe

Dostawa Produktu cyfrowego, Odstąpienie od umowy

Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.
Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym mowa w pkt 11.1. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:
z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie.
Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 11.1 Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
Punkt 11 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Licencja na produkty cyfrowe

Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).

Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;

w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;

trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania techniką cyfrową – chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.

Licencja nie obejmuje prawa do:
kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
tworzenie na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu cyfrowego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt cyfrowy.
Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego.
Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego oraz informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt cyfrowy każdorazowo są podawane przy opisie Produktu cyfrowego na stronie Serwisu.
Korzystanie z Produktu cyfrowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
a w przypadku e– booków lub podobnych produktów – posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF.

TOWARY

Metody i terminy dostawy Towaru
Dostawa Towaru realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu Dane płatności.
Dostawa Towaru jest odpłatna. Koszty dostawy, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej.
Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
przesyłka do paczkomatu InPost;
przesyłka kurierska InPost;
Termin dostawy wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy.

USŁUGI

Dostawa Usługi

Właściciel Serwisu umożliwia zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie:
jednorazowej płatności;
płatności w ratach.
W razie dokonania zakupu w formie ratalnej, Kupujący zobowiązuje się uiścić kolejne raty w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu.
W przypadku braku terminowej wpłaty zgodnie z 15.2 powyżej, Właściciel Serwisu po uprzednim wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczenie usług lub rozwiązania Umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania Umowy.
Usługa wykonana jest w okresie wskazanym w opisie Usługi lub zgodnie z przygotowanym przez Właściciela Serwisu harmonogramem.
Dostawa Usługi jest odpłatna i wliczona jest Cenę Usługi.
Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet lub innego środka do komunikacji na odległość.

Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi

Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych. Kupujący musi posiadać:
urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
aktywne konto poczty elektronicznej;
posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Kupujący.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi. Punkt 18.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Materiały

W trakcie lub przed wykonaniem Usługi grupowej Właściciel Serwisu może udostępniać materiały.
Korzystanie z materiałów możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Kupujący posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
Materiały mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e– mail, dedykowanej platformy lub aplikacji. Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany o sposobie uzyskania dostępu do materiałów.
Materiały, które udostępnia Właściciel Serwisu zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Materiały alternatywnie lub łącznie:
stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu lub własność podmiotu, z którym współpracuje;
stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego Właściciel Serwisu uzyskał odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania materiałów wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania, prezentowania jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez Właściciela Serwisu – odpłatnie, jak i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.

Zmiana terminu wykonania Usługi

Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba.
Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e– mail o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Kupującemu – zgodnie z jego decyzją.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

error: Copyright © by Studio z sercem - Karolina Postawa
Twój koszyk ✨0
Brak produktów w koszyku...
Kontynuuj zakupy
0